OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti foto Laab s.r.o. , so sídlom Kúty 1941, 760 01 Zlín, identifikačné číslo: 09694536, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Magistráte mesta Zlína (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese: www.laab.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné na bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
 

2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.
 

3. Podnikateľom sa v súlade s § 420 – 422 Občianskeho zákonníka rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov (sem patria napr. slobodné povolania ako advokácia a pod.), a osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu.

4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.
 

5. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená týmto VOP.
 

6.  Predávajúci a kupujúci sú spolu označení tiež ako „zmluvné strany“.

6.1. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

6.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

6.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

7. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

7.1.  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru a služieb bez predchádzajúcej registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 

7.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivé. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 

7.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 

7.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 

7.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 12 mesiacov, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 

7.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

8. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

8.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 

8.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru, nákladov na balenie a dopravu. Všetky ceny na webovom rozhraní sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
 

8.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedených na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 

8.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

8.4.1. objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu alebo nahrá fotografie či iné obrazové súbory zo svojho úložiska v počítači. Po nahraní súborov do webového rozhrania upraví kupujúci rozmery podľa jeho predchádzajúcej voľby. Pred samotným objednaním kupujúci skontroluje vizuálnu podobu nahraných súborov a potom vytvorí objednávku), 

8.4.2. údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,

8.4.3. informácie o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru alebo služieb (ďalej spolu iba ako „objednávka“).
 

8.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 

8.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 

8.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 

8.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 

8.9. Ak nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci a ktoré bránia predávajúcemu v plnení zmluvných záväzkov, má predávajúci právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody. V prípade odstúpenia od zmluvy oboznámi predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a vráti mu obratom zaplatenú cenu za objednaný tovar alebo službu rovnakou platobnou metódou, akou kupujúci zaplatil, prípadne na bankový účet, ktorý mu kupujúci uvedie.
 

8.10. Predávajúci si vyhradzuje právo na vizuálnu kontrolu obsahu obrázkov či fotografií, ktoré nahrá kupujúci alebo iná osoba na úložisko prístupné predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude objednávať zhotovenie fotografií so závadným obsahom (t. j. napr. fotografie, ktoré by zobrazovali detskú pornografiu, kruté alebo neľudské konanie, príp. obsah erotickej povahy). Predávajúci prehlasuje, že proces zhotovenia fotografií so závadným obsahom (napr. nahotou) bude pozastavený.

 

9. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

•       bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 236931725/0600, vedeného u spoločnosti Moneta, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
•       rýchlym bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 236931725/0600, vedeného u spoločnosti Moneta, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
•       kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay.

9.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

9.3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

9.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

9.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ vybral z obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 

10.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 10.1. obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzkovateľne či na adresu elektronickej posty predávajúceho: natalie@laab.cz.
 

10.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok, sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcim. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy kupujúci, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 

10.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 

10.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej za tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 

10.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 

10.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, končí darovacej zmluve ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

11.  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

11.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 

11.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 

11.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 

11.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktorý svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 

11.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 

11.6. Predávajúci zaisťuje tieto spôsoby dopravy a dodania:

•      osobný odber,
•      zaslanie tovaru cez dopravcu, ktorého si zvolí kupujúci na webovej stránke.

 

12.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 

12.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

12.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

12.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

12.2.3. tovar odpovedá akosti alebo vykonanému zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak boli akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

12.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

12.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 

12.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo to vyplýva z povahy tovaru.
 

12.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri jeho prebratí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare, v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 

12.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkovateľne, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania.
 

12.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 

12.7. Predávajúci upozorňuje, že atrament a chemicky vyvolávané fotografie sú citlivé na svetlo, čo spôsobuje blednutie farieb.

 

13.  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

13.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 

13.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 

13.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 

13.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 

13.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

14.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 

14.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, fotografie a ostatný obrazový materiál (ďalej spolu všetko iba ako „osobné údaje“).
 

14.3.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácii a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 

14.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 

14.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, čiže spotrebiteľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.
 

14.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 

14.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 

14.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajú alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

14.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

14.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 

14.9. Ak požiada kupujúci o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácii podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

15.  ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

15.1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 

15.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

16.  DORUČOVANIE

16.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

17.   ZISŤOVANIE SPOKOJNOSTI

17.1. Spokojnosť zákazníkov s nákupom je zisťovaná prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop Laab zapojený. Tie sú posielané vždy, keď zákazník nakúpi, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietne. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom a kvalitou produktov. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie, spätné väzby a analýzy trhového postavenia ja využívaný spracovateľ, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovej adrese zákazníkov.
 

17.2. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov predané žiadnej tretej strane na ich vlastné účely.
 

17.3. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade jeho námietky mu dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

18.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 

18.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosti alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 

18.3. Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobne a nie je prístupná.
 

18.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Laab, Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín, adresa elektronickej pošty natalie@laab.cz, telefón +420 739 589 263.

 

V Zlíne, dňa 21.7.2017